ยุทธศาสตร์บริหาร

   แผนยุทธศาสตร์เป็นแผนปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งประกอบด้วยแผนพัฒนาจำนวน 7 แผนยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. การส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมการผลิต SME ให้มีมาตรฐาน

เป้าประสงค์
เพื่อให้ SME มีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ในการเข้าสุ่ประชาคมอาเซียน

กลยุทธ์

1.ส่งเสริมให้มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาการผลิต
2. ปรับปรุงการผลิตของSME ให้มีมาตราฐานสากล

ตัวชี้วัด
อุตสาหกรรม SME เข้าเป็นสมาชิกของ สอท.มากขึ้น 10 ราย 

2. การส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เป้าประสงค์
เพื่อให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัดมีเครือข่ายที่เข้มแข็ง

กลยุทธ์
ตั้งชมรมบริหารงานเป็น Zone

ตัวชี้วัด
สามารถตั้งชมรมบริหารงานได้ 4 Zone

3. การส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียวและการอนุรักษ์พลังงาน

เป้าประสงค์
สถานประกอบการมีระบบการบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน

กลยุทธ์
ตั้งหน่วยงานและคณะกรรมการบริหารเพื่อให้คำแนะนำโดยเฉพาะ

ตัวชี้วัด
1. สถานประกอบการผ่านการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว 100 ราย
2. สมัครเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงาน 10 ราย

4. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เป้าประสงค์
เพื่อให้การสื่อสารระหว่างภาคอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์
ปรับปรุง Website และช่องทางการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
Website สอท.ฉะเชิงเทรา Up date ตลอดเวลา ทุกเดือน

5. การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรม

เป้าประสงค์
เพื่อพัฒนาบุคคลากรในสถานประกอบการให้มีความรู้ความสามารถ

กลยุทธ์
การจัดการฝึกอบรมในหัวข้อที่ทันสมัยและให้ปฎิบัติการกับสมาชิก

ตัวชี้วัด
จัดการอบรมไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง/ต่อปี

6. การปรับปรุงผังเมืองเขตพื้นที่อุตสาหกรรมให้สอดคล้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์
เพื่อป้องกันปัญหาการลงทุนที่ผิดพลาดมีปัญหากับชุมชน

กลยุทธ์
การจัดผังเมือง เป็น Zoneing

ตัวชี้วัด
ผังเมืองได้รับการปรับปรุงทั้งผังเมืองรวมจังหวัดและผังเมืองอำเภอ

7. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในการรองรับการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรม


เป้าประสงค์
เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้พอเพียงให้เหมาะสม

กลยุทธ์
การร่วมมือกับภาครัฐในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสม

ตัวชี้วัด
โครงสร้างพื้นฐานได้รับการแก้ไขไม่มีข้อร้องเรียนจากสมาชิก


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้