สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
The Federation of Thai  Industries Chachoengsao Chapter
 
       สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นองค์การเอกชนที่มุ่งประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ทั้งด้านนโยบายและทิศทางธุรกิจเพื่อให้เอื้อต่อการส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันปัจจัยที่ก่อประโยชน์ พร้อมให้มีการขจัดปัญหาอุปสรรคที่ขัดขวางต่อประสิทธิภาพสูงสุด และความยั่งยืนในการลงทุนและประกอบธุรกิจในทุกประเภท อีกทั้งให้สอดคล้องกับทิศทางในทุกบริบทของ EEC ที่ภาครัฐกำหนดของภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ข่าวประชาสัมพันธ์

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา วาระปี 2565 - 2567

VISION

   สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นองค์กรเอกชนที่มุ่งประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ทั้งด้านนโยบายและทิศทางธุรกิจ เพื่อให้เอื้อต่อการส่งเสริม สนับสนุน ผลักดัน ปัจจัยที่ก่อประโยชน์ พร้อมให้มีการขจัดปัญหา อุปสรรค ที่อาจขัดขวางต่อประสิทธิภาพสูงสุดและความยั่งยืนในการลงทุน และประกอบธุรกิจในทุกประเภท อีกทั้งให้สอดคล้องกับทิศทางในทุกบริบทของ EEC ที่ภาครัฐกำหนดของภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดฉะเชิงเทรา

MISSION

- เป็นศูนย์กลางความรู้ด้านการผลิต การจัดการ การตลาด และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนที่จะ นำมาซึ่งความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
- เราจะเป็นศูนย์รวมของการประสานงาน และความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัดฉะเชิงเทรา

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารฯ วาระปี 2565–2567 โดยออกแบ่งเป็นทั้งหมด 4 ด้าน ดังนี้

ที่ด้านบทบาทหน้าที่
1ด้านวิชาการและการศึกษาดูแลจัดอบรมสัมมนา ให้ความรู้กับสมาชิก และผู้ประกอบการอุตสาหกรรม อันเกี่ยวเนื่องกับระเบียบ กฎหมายใหม่ ทั้งด้านศุลกากร สรรพากร แรงงงาน และอื่นๆ พร้อมทั้งพัฒนากำลังคนให้มีทักษะ และขีดความสามารถในการแข่งขันในโลกยุคใหม่
2ด้านสังคมและประสานงานภารัฐดูแลให้ความร่วมมือกับภาครัฐ หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในทุกด้าน
3ด้านเศรษฐกิจและการลงทุนดูแลเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนทุกด้านของภาคอุตสาหกรรม
4ด้านสมาชิกสัมพันธ์ (หารายได้)ดูแลสร้างสมดุลรายรับ – รายจ่ายอย่างยั่งยืน

กิจกรรมที่ผ่านมา

นายจีรทัศน์ แจ่มไพบูลย์ (ประธาน) นายไพฑูรย์ ตระการศักดิกุล (รองประธานด้านสังคมและประสานงานภาครัฐ) และนายสุนทร กระตุฤกษ์ (รองประธานด้านเศรษฐกิจและการลงทุน) ร่วมประชุมเพื่อระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 2 การศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายจีรทัศน์ แจ่มไพบูลย์ (ประธาน) และนายพงศ์ บุนนาค (รองเลขาธิการ)​ ร่วมประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบทางเลือกที่เหมาะสม (สัมมนาครั้งที่ 2) โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาจุดเชื่อมต่อโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9

นายจีรทัศน์ แจ่มไพบูลย์ (ประธาน) พร้อมคณะกรรมการบริหาร ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 3/2564

หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันจันทร์ที่ 1 - วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 หน้า 16 เศรษฐกิจภูมิภาค

เกาะติดประธาน ส.อ.ท.ฉะเชิงเทรา

นายจีรทัศน์ แจ่มไพบูลย์ (ประธาน) นายไพฑูรย์ ตระการศักดิกุล (รองประธานด้านสังคมและประสานงานภาครัฐ) และนายสุนทร กระตุฤกษ์ (รองประธานด้านเศรษฐกิจและการลงทุน) ร่วมประชุมเพื่อระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 2 การศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายจีรทัศน์ แจ่มไพบูลย์ (ประธาน) และนายพงศ์ บุนนาค (รองเลขาธิการ)​ ร่วมประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบทางเลือกที่เหมาะสม (สัมมนาครั้งที่ 2) โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาจุดเชื่อมต่อโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9

นายจีรทัศน์ แจ่มไพบูลย์ (ประธาน) พร้อมคณะกรรมการบริหาร ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 3/2564

หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันจันทร์ที่ 1 - วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 หน้า 16 เศรษฐกิจภูมิภาค

                            
Powered by MakeWebEasy.com