สมัครสมาชิก

สมาชิกสภาอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา ประกอบด้วยสมาชิก 2 ประเภท คือ

           1.   สมาชิกสามัญ
     ได้แก่ เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และประกอบอุตสาหกรรมโดยมีโรงงานที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานแล้ว (ร.ง.4)  หรือเป็นสมาคมการค้าที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยสมาคมการค้า และมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรม

           2.   สมาชิกสมทบ
              ประกอบด้วยสมาชิก ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
                2.1 เป็นบุคคลธรรมดา  ซึ่งประกอบอุตสาหกรรมหรือวิสาหกิจอื่นในราชอาณาจักร
                2.2 เป็นนิติบุคคลซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และมิใช่สมาคมการค้า
                2.3 เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งมีผลงานทางวิชาการ หรือเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุตสาหกรรม

เอกสารประกอบการสมัคร

          1.  ประเภทสามัญ
                1.1  สามัญโรงงาน
                       1.  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกระทรวงพาณิชย์
                       2.  สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
                       3.  งบกำไรขาดทุนย้อนหลัง 2 ปี

         2.  ประเภทสมทบ
                 2.1  สมบทบ - นิติบุคคล
                       1.  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกระทรวงพาณิชย์
                2.2  สมทบ - บุคคลธรรมดา
                       1. สำเนาหนังสือรับรองการมีผลงานทางวิชาการหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
                       2. สำเนาทะเบียนบ้าน
                       3. สำเนาบัตรประชาชน

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

        1. ร้องเรียนและความช่วยเหลือและสงเคราะห์เกี่ยวกับการค้าและอุตสาหกรรมจากกลุ่มเท่าที่จะอำนวยให้ได้ตามสมควร ภายในขอบเขตของกฎหมาย  ข้อบังคับสภา และข้อบังคับของกลุ่ม
        2. เข้าร่วมประชุม อภิปราย ซักถาม และแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมใหญ่ของกลุ่มโดยผ่านทางตัวแทนของตน แต่สามาชิกสามัญเท่านั้นที่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยผ่านตัวแทนของตน
        3. เสนอความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการกลุ่มในเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับกิจการและการปฏิบัติงานในหน้าที่ของกลุ่ม หรือนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของกลุ่ม
        4. สมาชิกสามัญมีสิทธิเสนอชื่อตัวแทนเข้าเป็นคณะกรรมการกลุ่ม และออกเสียงลงคะแนนเลือกคณะกรรมการกลุ่มโดยผ่านทางตัวแทนของตน
        5. สมาชิกสามัญมีสิทธิ์เข้าชื่อร้องขอเรียกประชุมวิสามัญ

หน้าที่ของสมาชิก

          1.  ปฏิบัติตามข้อบังคับของกลุ่ม ข้อบังคับของสภา  กฎหมายว่าด้วยอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นโดยเคร่งครัด
         2.  ชำระค่าลงทะเบียน ค่าบำรุงหรือค่าบริการให้สภาตามข้อบังคับสภา
         3.  ชำระค่าลงทะเบียน ค่าบำรุงหรือค่าบริการให้กลุ่มตามข้อบังคับกลุ่ม
         4.  รักษาชื่อเสียงและเกียรติของกลุ่ม และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากกลุ่มไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
         5.  รักษาความสามัคคี  ระหว่างสมาชิกด้วยกัน
         6.  ไม่กระทำการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อกลุ่ม
         7.  ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการดำเนินงาน  การจัดกิจกรรมและการดำเนินนโยบายของกลุ่ม

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้