เอกสารการค้าระหวางประเทศ

Last updated: 1 มิ.ย. 2561  |  1050 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เอกสารการค้าระหวางประเทศ

เอกสารการค้าระหว่างประเทศ
   
    ในสถานการณ์การค้าโลกในยุคปัจจุบัน บรรยากาศการค้ามีแนวโน้มไปสู่ระบบการค้าเสรีมากขึ้น ภาวะการแข่งขันทางการค้าระหว่าง ประเทศทวีความเข้มข้นยิ่งขึ้น ประเทศต่างๆได้ปรับปรุงรูปแบบทางการค้าและใช้มาตรการกีดกันทางการค้าที่มิ ใช่ภาษีมาปกป้อง ผลประโยชน์ของตน เช่นมาตรการด้านสุขอนามัยพืชและสัตว์ มาตรการต่อต้านการทุ่มตลาด และการอุดหนุน ปัญหาการค้าระหว่าง ประเทศจึงเกิดขึ้นมากมายจึงต้องมีการพิสูจน์ความรับผิดชอบ หรือการหาข้อยุติข้อพิพาททางการค้าและเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วย บ่งชี้ผู้รับผิดชอบ คือ “หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า”(Certificate of Origin) เนื่องจากเป็นหนังสือรับรองฯ ที่แสดงว่า สินค้า นั้น ๆ มีแหล่งกำเนิดมาจากประเทศใด

    หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
       1.หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร คือ หนังสือรับรองฯ ที่ออกให้แก่ผู้ส่งออก เพื่อรับรองว่าสินค้าที่ระบุในหนังสือรับรองฯ ผลิตถูกต้องตามกฏว่าด้วยแหล่งกำเนิด สินค้าและตามเงื่อนไขภายใต้ระบบสิทธิพิเศษของประเทศผู้ให้สิทธิพิเศษฯ ซึ่งจะได้รับสิทธิยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีนำเข้าของประเทศ ผู้ให้สิทธิพิเศษฯ เช่น form A, Form D, form GSTP , Form FTA เป็นต้น
      2.หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าที่ไม่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร คือ หนังสือรับรองฯ ที่ออกให้แก่ผู้ส่งออกเพื่อรับรองว่าสินค้าที่ระบุในหนังสือรับรองฯ มีแหล่งกำเนิดจากประเทศผู้ออกหนังสือรับรองฯ จริงและใช้เป็นเอกสารประกอบการนำเข้าตามระเบียบการนำเข้าของประเทศปลายทาง หรือ ตามเงื่อนไขของผู้นำเข้าเท่านั้น
      สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงพาณิชย์ในการให้บริการออกใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า ประเภททั่วไป (Certificate of Origin General Form) แก่สมาชิกและผู้ประกอบการทั่วไป เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการเพื่อรับรองว่าสินค้าที่ระบุในใบรับรองนั้น มีแหล่งกำเนิดจากประเทศผู้ส่งออกจริงและใช้เป็นเอกสารประกอบการนำเข้าของประเทศปลายทางหรือตามเงื่อนไขของผู้นำเข้าเท่านั้น
 
       ท่านใช้เวลาเท่าไรกับการขอ C/O โอกาสมาถึงอีกแล้วค่ะสำหรับท่านที่เมื่อยกับการนั่งรอใบ C/O ต่อไปนี้การขอ C/O จะง่ายขึ้น เพียงแค่ 15 นาที เท่านั้น เพราะสภาอุตสาหกรรมฯ ได้จัดให้บริการ C/O ภายใต้ สโลแกนที่ว่า C/O F.T.I. สะดวก รวดเร็ว ทันใจ ภายใน 15 นาที สภาอุตสาหกรรมฯ ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการว่า สามารถออกใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า หรือ Certificate of Origin (C/O) ตามพระราชบัญญัติ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530 นอกจากนี้สภาอุตสาหกรรมฯ ยังให้บริการรับรองเอกสารการค้าระหว่างประเทศอื่นๆ ซึ่งบริการของเราได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จักจากหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นสถานทูตต่างๆ, หอการค้าของประเทศต่างๆ หรือ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ

       หากท่านยังไม่เคยใช้บริการ C/O กับสภาอุตสาหกรรมฯ มาก่อน เจ้าหน้าที่จะขอให้ท่านกรอกแบบฟอร์มใบสมัครใช้บริการ รวมทั้งยื่นเอกสารประกอบการสมัคร ได้แก่

       1. ใบสมัครใช้บริการ 
       2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมวัตถุประสงค์แนบ อายุไม่เกิน 6 เดือน
       3. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) 
       4. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4 / แบบ กนอ.) 
       5. ใบรับรองมาตรฐานโรงงาน 
       6. หนังสือมอบอำนาจ (พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบ)
       7. หนังสือยอมรับผิด

หมายเหตุ  
       กรณีที่ผู้ส่งออกไม่ได้เป็นผู้ผลิตสินค้าเอง กรุณาทำหนังสือชี้แจงแหล่งผลิต พร้อมแนบเอกสารข้อ 2,3,4,5 ของผู้ผลิตมาด้วย หลังจากนั้น เมื่อมาใช้บริการในแต่ละครั้ง ขอให้ท่านเตรียมเอกสารประกอบการยื่นขอ C/O ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง
เอกสารประกอบการยื่นขอใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า C/O ในแต่ละครั้ง
       1. สำเนาใบกำกับราคาสินค้า (Invoice), สำเนาใบกำกับการบรรจุสินค้า (Packing List)
       2. สำเนาเอกสารการขนส่ง (B/L) หรือ (Airway Bill) หรือเอกสารการขนส่งอื่นๆ
       3. สำเนาใบขนสินค้าขาออกจากกรมศุลกากร
 
สภาอุตสาหกรรมฯ ยังให้บริการรับรองเอกสารการค้าระหว่างประเทศอื่นๆ ให้กับสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ เท่านั้น อาทิการรับรอง Invoice, B/L และ Health Certificate

เอกสารประกอบการยื่นขอรับรอง 
1. การขอรับการรับรอง Invoice  กรุณาแนบ Invoice ต้นฉบับมาด้วย
2. การขอการรับรองเอกสารการขนส่ง (B/L/AWB) กรุณาแนบเอกสารการขนส่งต้นฉบับที่ผ่านการรับรองจากผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ หรือสำเนาที่ถ่ายจากต้นฉบับที่มีการรับรองจากบริษัทผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
3. การขอรับการรับรอง Health Certificate กรุณาแนบ

    3.1 สำเนาใบกำกับราคาสินค้า  (Invoice)
    3.2 สำเนาเอกสารการขนส่ง (B/L) หรือ (Airway Bill) หรือเอกสารการขนส่งอื่นๆ
    3.3 สำเนาใบขนสินค้าขาออกจากรมศุลกากร
         ดาวน์โหลดใบคำขอรับรองเอกสาร

นอกจากนี้สภาอุตสาหกรรมฯ ยังมีบริการออกใบรับรองการขาย (Certificate of Free Sale) ซึ่งให้บริการเฉพาะสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ เท่านั้น

เอกสารประกอบการยื่นขอ Certificate of Free Sale
     1. แบบคำขอหนังสือรับรองการขาย
     2. สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง. 4 )
     3. ใบรับรองมาตรฐานโรงงาน เช่น ISo หรือ ม.อ.ก. เป็นต้น
     4. สูตรการผลิต
     5. สำเนาฉลากสินค้าภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ
     6. ผลการวิเคราะห์ Lab Test

อัตราค่าธรรมเนียม

 

 

ยื่นขอออกใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้ากับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ที่นี่
ส่วนกลาง
 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ โซน C, ชั้น 3
60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่  คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
เบอร์โทรศัพท์ (66) 0 2345 1010
Email : sasikarnd@off.fti.or.th , aranyar@off.fti.or.th
 
ส่วนภูมิภาค

     ภาคเหนือ 
1.สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
ชั้น 1 อาคารศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
เลขที่ 158 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 
โทรศัพท์ : 053-304-346
E-Mail : ftichiangmai@gmail.com

2. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่ ชั้น 2) ถ.วชิราวุธดำเนิน
ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 
โทรศัพท์ : 054-265-079
E-Mail : fti_lampang@hotmail.com

     ภาคกลาง  

1. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี (ชั้น 1) เลขที่ 2/1 ถ.พหลโยธิน 
ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ : 084-3345320
E-Mail: fti_lopburi@hotmail.com

2. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 3 123 ม.3 ถ.เอเชีย 
ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์ : 035-345-966 , 089-900-7977
E-Mail : fti_ayutya@yahoo.co.th

3. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 
921/97 ถ.เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมือง 
จ.สมุทรสาคร 74000 
เบอร์โทรศัพท์ : 086-3248024
E-Mail : offsakhon@gmail.com

4. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (ชั้น 1) ต.บางแก้ว
อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
โทรศัพท์ : 095-9794566, 035-616-197
E-Mail : fti.angthong@hotmail.com

5. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ตึกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี (หลังเก่า)
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ : 034-527-777 ต่อ 403
E-Mail : sr_kanburi@yahoo.co.th

     ภาคตะวันออก

1. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
140/20 หมู่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ 
อ.เมือง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรศัพท์ : 038-807-647 , 086-015-3545
E-Mail : jan_ftiry@hotmail.com

2.สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา (หลังเก่า) ชั้น 2
ถ.เรืองวุฒิ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ : 038-814-419
E-Mail : fti.ccs-chapter@hotmail.com


     ภาคใต้

1. 
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ชั้น 3 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 เลขที่ 165 ถ. กาญจนวนิช
ต.น้ำน้อย อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
โทรศัพท์ : 089-466-0023 , 074-211-902
E-Mail : ftisk@hotmail.com

2.
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เลขที่ 87 ม.9 ถ.มะขามชุม 
ต.นาเคียน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 
โทรศัพท์ : 089-869-5396
E-Mail : off_konsri@hotmail.com

3. 
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี
172 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-223-167 , 093-582-7745
E-Mail : offsakhon@gmail.com

4. 
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
196 ถ.พระราม 6 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 
โทรศัพท์ : 075-217-230 , 090-068-8185
E-Mail : wiparat.tamnu23@gmail.com 

5.
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
196 ม.7 ถ.ท่าเรือ ต.ไสยไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์ : 075-600-266
E-Mail : fti_krabi@hotmail.com

6.
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
48/4 ถ.ดำรง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 076-240-556
E-Mail : ftipk_chapter@yahoo.com

7.
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
36 ถ.ศรีบำรุง ต.สะเตง   อ.เมือง จ.ยะลา 95000
โทรศัพท์ 073-243-613
E-Mail : sapayala14@gmail.com

8.  สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
190 ถ.สหกรณ์ ต.ท่าตะเภา
อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทรศัพท์ : 074-211-902
E-Mail : pukpik_mod@hotmail.com

9.สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
สำนักงานบริหารโครงการเขตอุตสาหกรรม
355 ม. 8 ถ.นาเกลือ ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-311-481 , 086-491-5070
E-Mail : sapa_pattani@hotmail.com

10.สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
490 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-440-561 , 093-772-9372
E-Mail : mod.3628@gmail.com

11.สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล ต.คลองขุด
อ.เมือง จ.สตูล 91000
โทรศัพท์ : 081-599-0415 , 086-958-6154
E-Mail : kra_jeab18@hotmail.com

12.กลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงอบไม้
ชั้น 3 อาคารศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11 
165 ถ.กาญจนวนิช ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90110
โทรศัพท์ : 081-898-5192 , 093-683-0683
E-Mail : woodclub2016@gmail.com

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้